Projecte de transferència a l’aula

Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017).

 

NORMATIVA APLICABLE:

Qui ha d’elaborar aquest projecte?

Tot el professorat que hagi assistit a una formació d’una durada mínima de 8h i en vulgui la homologació corresponent. 

 

On s’ha de lliurar el projecte?

En totes les formacions que organitzi el GIP de Diocesans Mallorca, s’hauran de canalitzar les homologacions a través de la pàgina web edu.diocesansmallorca.org emplenant el formulari que hi ha al final d’aquesta entrada.

 

Termini de lliurament:

S’ha de lliurar en un termini no superior a 15 dies naturals comptats a partir de la finalització de la formació. Més enllà d’aquest termini no serà possible l’homologació de la formació. 

 

Projectes en grup:

El professorat que obti per fer el projecte amb grup (màxim de 4 integrants) hauran d’emplenar cada un dels integrants el formulari, malgrat el projecte sigui el mateix.

 

Doble entrega:

En cas d’enviar dues vegades o més el projecte, només es tindrà en compte el darrer enviat.

 

Curs de llarga duració:

Els cursos amb un termini superior a 1 mes, entre la data d’inici i la data de finalització, hauran de fer una Avaluació a més del projecte. Aquesta avaluació es farà al mateix qüestionari. Una vegada finalizat el projecte, dins el mateix qüestionari us demanarà “Entre l’inici i l’acabament de la formació ha transcorregut més d’un mes?” on haureu de respondre “SI” per dur a terme l’avaluació del curs. En cas de no fer-ho es denegarà la homologació adient.

 

Plantilla per emplenar el formulari “FORMACIÓ QUE TRANSFORMA”

Aquesta plantilla s’ha de DESCARREGAR i s’ha d’utilitzar com a esborrany per emplenar el formulari que segueix. Així, per emplenar el formulari, podreu seguir el procediment de copiar i aferrar a partir del qüestionari  que haureu contestat al document word i que es correspon, fil per randa, amb el qüestionari del formulari que segueix. Resumint, El que s’ha d’enviar és el formulari que teniu més abaix, no el word (serveix com plantilla per emplenar el formulari).

 

Contacte: Si teniu cap dubte, ens ho podeu fer saber a gip@fcdm.es

Nin fruita