Projecte de transferència a l’aula

Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017).

NORMATIVA APLICABLE:

AQUEST PROJECTE S’HA DE LLIURAR AL GIP EMPLENANT EL FORMULARI QUE TENIU MÉS AVALL, A FI I EFECTES DE TRAMITAR-NE LA SEVA APROVACIÓ, EN UN TERMINI NO SUPERIOR A 15 DIES NATURALS COMPTATS A PARTIR DE LA FINALITZACIÓ DE LA FORMACIÓMÉS ENLLÀ D’AQUEST TERMINI NO SERÀ POSSIBLE L’HOMOLOGACIÓ DE LA FORMACIÓ.

IMPORTANT: Aquesta guia s’ha de descarregar i s’ha d’utilitzar com a esborrany per emplenar el formulari que segueix. Així, per emplenar el formulari, podreu seguir el procediment de copiar i aferrar a partir del qüestionari  que haureu contestat al document word i que es correspon, fil per randa, amb el qüestionari del formulari que segueix.

Si teniu cap dubte, ens ho podeu fer saber a gip@edu-diocesansmallorca.org