Taller d’observació i acompanyament a l’aula

OBJECTIUS

 • Elaborar el paper del mestre: les seves actituts, nivell d’escolta cap al nen, estratègies i recursos.
 • Abordar el conflicte dins l’aula aprofitant les eines del mestre i l’escolta del nin.
 • Aprende a observar el moment evolutiu per saber com acompanyar.
 • Detetectar les vivències personals del mestre i actuar amb conçecuencia.
 • Saber com distribuir l’aula d’una manera favorable a un entorn agradable d’aprenentatge

CONTINGUTS

 • Observació de l’espai
 • Estratègies per saber observar i actuar
 • Estratègies per abordar situacions personals
 • Resolució de conflictes, abordatge
 • Respecte al moment evolutiu del nen, des del seu coneixement per adaptar els diferents objectius curriculars

METODOLOGIA

Una metodologia vivencial participativa i dinàmica. Oberta, dinàmiques individuals i grupals

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

A partir del que farem a les sessions inicials, les participants aniran posant en pràctica diferents intervencions i en plasmaran una per escrit, que presentaran ala darrera sessió.

PONENT

Cristina Áurea Martínez Sampietro és méstra d’educació infantil i psicomotricista terapeuta especialitzada en primera infància, prenatal i atenció primerenca. És formadora de psicomocitristes, educadora de massatge infantil i directora del Centre Crea_T.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/