Treball de recerca. Grup B

OBJECTIUS

 • Conèixer els diferents tipus de Treball de Recerca.
 • Com introduir l’avaluació del Treball de recerca.
 • Com organitzar el Treball de recerca dins del currículum de l’alumne/a de Batxillerat.
 • Dissenyar models d’avaluació del Treball de recerca.
 • Definir el Treball de recerca dins del context del Batxillerat.

CONTINGUTS

 • Definició i objectius del Treball de Recerca.
 • Tipus de Treball de recerca.
 • Instruments d’avaluació del Treball de recerca.
 • Organització i desenvolupament del Treball de recerca dins del Batxillerat.

METODOLOGIA

 • Sessions teòriques: explicacions del ponent dels continguts bàsics del curs.
 • Dinàmica de grups per dur a terme l’organització i el desenvolupament del TR dins del currículum de l’alumne/a i el seu procés d’avaluació.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els asistents al curs faran una proposta de transferència relacionada amb el material per a la implementació i l’avaluació del Treball de Recerca.

Els alumnes del centre educatiu aprendran a elaborar un treball de recerca que els permetrà posar en pràctica alguns dels coneixements adquirits en les diferents matèries del batxillerat en relació amb la metodologia de recerca.

PONENT:

Xavier Garriga Fonts. Doctor en Biologia, especialitat Microbiologia. Coordinador d’Estudis de Batxillerat. 23 anys de docència a Secundària i Batxillerat. Professor de Biologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient a Batxillerat.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE