Treball cooperatiu a secundària

OBJECTIUS

 • Conèixer principis teòrics i la justificació d’aplicar un aprenentatge cooperatiu.
 • Aprendre les diferents estructures d’aprenentatge cooperatiu i com aplicar-les a l’aula.
 • Donar eines de gestió al professorat per implantar amb èxit una aula cooperativa com a pilar fonamental per un aprenentatge competencial.
 • Donar una gran quantitat d’exemples diversos d’activitats, tasques, projectes i unitats didàctiques competencials dissenyades amb una base metodològica de l’AC.
 • Donar instruments d’avaluació al professorat per realitzar una correcta avaluació i seguiment de l’aprenentatge cooperatiu de l’alumnat.

CONTINGUTS

 • Principis bàsics d’un aprenentatge cooperatiu.
 • Estructures d’aprenentatge cooperatiu. Nivell de dificultat I amb exemples pràctics de tasques i activitat d’aula de diferents matèries.
 • Estructures d’aprenentatge cooperatiu. Nivell de dificultat II amb exemples pràctics de tasques i activitats d’aula de diferents matèries.
 • Tipus d’agrupaments: cooperatiu formal, cooperatiu informal i grups base.
 • Avaluació de l’aprenentatge cooperatiu: exemples d’instruments per avaluar l’AC.

METODOLOGIA

Durant totes les sessions s’emprarà una metodologia activa i vivencial amb la pràctica de tots els continguts del curs. Es mostrarà molts d’exemples pràctics d’activitats, tasques, projectes de diferents matèries o àmbits de secundària. Es lliurarà tot el material presentat al curs.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

El professor haurà de dissenyar una tasca amb estructures cooperatives i aplicar-la a la seva aula.

Els alumnes del centre educatiu aprendran a treballar de forma cooperativa a l’aula.

PONENT:

Laura Monzó Lozano:

Llicenciada en matemàtiques per la Universitat de València. Actualment és cap d’estudis de l’IES Antoni Maura de Palma. En els darrers 7 anys ha liderat i participat activament en un procés de transformació educativa del seu centre. Compta amb una àmplia formació en noves metodologies actives (Aprenentatge basat en projectes, gamificació, cultura del pensament,…) i gestió de processos de canvi. Certificada com a coach en estructures d’aprenentatge cooperatiu. Ha assessorat i format a diferents instituts d’educació secundària de Balears en processos de canvi i transformació educativa. Ha implantat en el centre un pla digital en l’entorn Google i posteriorment Microsoft Teams. Certificada com a trainner de Microsoft.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE