Situacions d’aprenentatge i l’avaluació LOMLOE

OBJECTIUS

  • Proporcionar un marc teòric, recursos i metodologies per a la incorporació de l’avaluació a LOMLOE.
  • Descobrir les dinàmiques més adients per a l’avaluació formativa.
  • Conèixer eines i recuros per avaluar competencialment.

CONTINGUTS

  • L’avaluació com el punt de partida per a la millora de l’aprenentatge.
  • L’avaluació i el nou disseny curricular per competències clau.
  • El procés d’avaluació:finalitat, funcions i automatització de processos.
  • La rúbrica com a eina d’avaluació competencia. Ús i creació.
  • Recursos i eines per avaluar.

METODOLOGIA

Aquesta formació constarà de 14 hores distribuïdes en 6 sessions guiades pel ponent on es combinaran aspectes teòrics i pràctics per iniciar als equips docents amb l’avaluació competencial.

PONENT:

Bartomeu Antoni Castell Leal
Llicenciat en filologia catalana
Diplomat en Magisteri
Ha impartit classes a tots els nivells educatius des d’infantil a la universitat de les Illes Balears.
Actualment és professor i coordinador del projecte a21 a l’IES Joan Alcover.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE