Situacions d’aprenentatge a secundària

OBJECTIUS

 • Entendre la nova estructura dels nous curriculums de la LOMLOE.
 • Donar eines per dissenyar tasques competencial a partir del cicle de KOLB.
 • Comprendre el concepte de situació d’aprenentatge i la seva estructura.
 • Aprendre a dissenyar una situació d’aprenentatge a secundaria basada en els nous curriculums LOMLOE.
 • Donar exemples pràctics de situacions d’aprenentatge i com aplicar.les a l’aula.

CONTINGUTS

 • Conceptes claus i estructura dels curriculums LOMLOE.
 • Concepte de situació d’aprenentatge i estructura.
 • Cicle de KOlb pel disseny de tasques competencials.
 • Principis de l’avaluació competencial.

METODOLOGIA

Durant totes les sessions s’emprarà una metodologia activa i vivencial amb la pràctica de tots els continguts del curs. Es mostrarà molts exemples pràctics d’activitats, tasques, projectes de diferents matèries o àmbits de secundaria. Es lliurarà tot el material presentat al curs.

PONENT:

Laura Monzó Lozano
Llicenciada en matemàtiques per la Universitat de València. Actualment és Cap d’estudis a l’IES Antoni Maura de Palma. En els darrers 7 anys ha liderat i participat activament en un procés de transformació educativa del seu centre. Compta amb una amplia formació en noves metodologies actives (Aprenentatge basat en projectes, gamificació, cultura del pensament…) i gestió de processos de canvi. Certificada com a coach en estructures d’aprenentatge cooperatiu. Ha assessorat i format a diferents instituts d’educació secundària de Balears en processos de canvi i transformació educativa. Ha implantat en el centre un pla digital en l’entorn Google i posteriorment Microsoft Teams. Certificada com a trainner de Microsoft.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE