Situacions d’aprenentatge a primària

OBJECTIUS

 • Conèixer les implicacions didàctiques, metodològiques i documentals dels currículums LOMLOE.
 • Conèixer l’estructura de les situacions d’aprenentatge i del paper de l’avaluació reguladora en el seu desenvolupament.
 • Dissenyar situacions d’aprenentatge a partir dels nous elements curriculars.
 • Concretar les situacions d’aprenentatge en la programació d’aula.

CONTINGUTS

 • Estructura del Decret de currículum d’Educació primària (LOMLOE). Elements curriculars.
 • Situacions d’aprenentatge: principis, característiques i estructura.
 • Disseny de situacions d’aprenentatge.
 • Programació d’aula.
 • L’avaluació reguladora en les situacions d’aprenentatge com a estratègia de progrés de l’alumnat.

METODOLOGIA

La formació combina una part teòrica d’identificació de les novetats dels nous currículums amb una altra, més extensa i de caràcter pràctic, en què els participants dissenyaran una situació d’aprenentatge i la concretaran en una programació d’aula.

PONENT:

Xavier López Barragán, diplomat en magisteria d’educació primària especialitat educació física. Google Trainer i Apple Teacher. Formador externe del CEP IBSTEAM, i form part del grup de formadors de situacions d’aprenentatge.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE