Situacions d’aprenentatge a primària. Grup B

OBJECTIUS

 • Conèixer les implicacions didàctiques, metodològiques i documentals dels currículums LOMLOE.
 • Conèixer l’estructura de les situacions d’aprenentatge i del paper de l’avaluació reguladora en el seu desenvolupament.
 • Dissenyar situacions d’aprenentatge a partir dels nous elements curriculars.
 • Concretar les situacions d’aprenentatge en la programació d’aula.

CONTINGUTS

 • Estructura del Decret de currículum d’Educació primària (LOMLOE). Elements curriculars.
 • Situacions d’aprenentatge: principis, característiques i estructura.
 • Disseny de situacions d’aprenentatge.
 • Programació d’aula.
 • L’avaluació reguladora en les situacions d’aprenentatge com a estratègia de progrés de l’alumnat.

METODOLOGIA

La formació combina una part teòrica d’identificació de les novetats dels nous currículums amb una altra, més extensa i de caràcter pràctic, en què els participants dissenyaran una situació d’aprenentatge i la concretaran en una
programació d’aula.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran una proposta de transferencia en la qual hauran de dissenyar una situació d’aprenentatge.

Els alumnes del centre educatiu seran agents actius d’una situació d’aprenentatge què els permetrà fer un aprenentatge significatiu dels continguts proposats pel docent, augmentant així el seu grau d’autonomia i de motivació.

PONENT:

Xavier López Barragán, diplomat en magisteria d’educació primària especialitat educació física. Google Trainer i Apple Teacher. Formador externe del CEP IBSTEAM, i form part del grup de formadors de situacions d’aprenentatge.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE