Recursos per a monitors de menjador

OBJECTIUS

  • Prendre conciència de la importància d l’educació no formal com a element transversal en el procés educatiu.
  • Dotar al monitor/a de recursos lúdics/convivencials per el desenvolupament de la seva tasca.
  • Treballar el trinomi convivència- espi lúdic – creativitat com a eix relacional amb els ifants.

CONTINGUTS

  • Menjador espai educatiu.
  • L’infant avui (interesos i curolles).
  • Recursos per el desenvolupament d’un espai lúdic-convvencial-creatiu.

METODOLOGIA

El curs serà molt pràctic, amb una base teórica mínima i la creació d’experiències actives per posar en marxa dins l’espai educatiu convivencials, lúdiques i creatives que serveixin com a base per la futura creació d’activitats adaptades a l’espai físic, l’ estructura de grup i el moment motivacional.

PONENT:

Rafel Cárdeno Durán. Grau en ciències religioses, diplomatura en magisteri, director de temps lliure, formador de monitors i directors de temps lliure, director d’activitats de temps lliure, mediador escolar, coaching espiritual, master en experiències pastorals, guanyador de premi a la innovació i bones pràctiques a l’any 2018, 2020 i 2022.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/