Recursos i eines per una nova educació a secundària

OBJECTIUS

 • Identificar el DUA com a marc conceptual de l’educació inclusiva que permet garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat a tot l’alumnat.
 • Abordar les bases de la recerca i aplicació del DUA orientat al disseny curricular. Reflexionar sobre la seva aplicació pràctica i les aules diversificades.
 • Programació didàctica i disseny curricular en el marc DUA.
 • Comprendre el concepte de situació d’aprenentatge i la seva estructura
 • Aprendre a dissenyar una situació d’aprenentatge a secundària basada en els nous currículums LOMLOE

CONTINGUTS

 • Principis, pautes i punts de verificació del DUA
 • L’aula inclusiva: metodologies i avaluació competencial
 • El DUA, una proposta per a l’aula inclusiva. Aules diversificades, aules DUA.
 • Concepte i estructura d’una situació d’aprenentatge
 • Exemples de situacions d’aprenentatge

METODOLOGIA

Metodologia activa-participativa: Es fomentarà la participació i el treball en equips per al desenvolupament d’una proposta interdisciplinària, alternant exposicions teòriques, la comprensió, l’anàlisi i la reflexió del quefer en un centre educatiu i a les aules, amb el desenvolupament pràctic de propostes.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran una proposta de transferència dissenyant una situació d’aprenentatge universal per a l’aula.

Els alumnes del centre educatiu seran capaços d’aconseguir un aprenentatge profund i de realitzar connexions entre les diferents àrees o matèries per a aconseguir un aprenentatge significatius.

PONENT:

Maria del Coral Elizondo Carmopna

Diploma en DUA. Fellow Group. CAST. Diploma d’Estudis Avançats. Àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Psicologia i Aprenentatge Universitat de Saragossa. Llicenciada en Psicologia. Especialitat psicologia educacional Universitat Nacional Educació a Distància (*UNED). Diplomada en professorat d’EGB. Especialitat de ciències, pedagogia terapèutica i música Universitat de Saragossa

He treballat com a mestra, orientadora i professora associada en la Universitat de Zaragoza en el departament de Didàctica i Organització Escolar.

He participat en nombroses participacions com a ponent en cursos, congressos, jornades i simposis, nacionals i internacionals relacionats amb l’educació sobre temes varis: intel·ligències múltiples, altes capacitats, metodologies actives per a la inclusió, personalització de l’aprenentatge, avaluació autèntica, innovar per a incloure, canvi de la meva-rada, centres garants de la inclusió i Disseny Universal per a l’Aprenentatge. Assessorament pedagògic en centres educatius amb propostes transformadores d’aula diversificada per a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

Laura Monzó Lozano:

Llicenciada en matemàtiques per la Universitat de València. Actualment és cap d’estudis de l’IES Antoni Maura de Palma. En els darrers 7 anys ha liderat i participat activament en un procés de transformació educativa del seu centre. Compta amb una àmplia formació en noves metodologies actives (Aprenentatge basat en projectes, gamificació, cultura del pensament,…) i gestió de processos de canvi. Certificada com a coach en estructures d’aprenentatge cooperatiu. Ha assessorat i format a diferents instituts d’educació secundària de Balears en processos de canvi i transformació educativa. Ha implantat en el centre un pla digital en l’entorn Google i posteriorment Microsoft Teams. Certificada com a trainner de Microsoft.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE