Recursos i eines per una nova educació a primària

OBJECTIUS

 • Identificar el DUA com a marc conceptual de l’educació inclusiva que permet garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat a tot l’alumnat.
 • Abordar les bases de la recerca i aplicació del DUA orientat al disseny curricular. Reflexionar sobre la seva aplicació pràctica i les aules diversificades.
 • Programació didàctica i disseny curricular en el marc DUA.
 • Dissenyar situacions d’aprenentatge d’acord a les necessitats del grup.
 • Utilitzar l’avaluació dins les situacions d’aprenentatge com a instrument per ensenyar.

CONTINGUTS

 • Disseny i avaluació en les situacions d’aprenentatge.
 • Implementació de canvis a l’aula i al centre.
 • El DUA, una proposta per a l’aula inclusiva. Aules diversificades, aules DUA.
 • Àmbits per a l’aprenentatge: aclarint conceptes.
 • Àmbits, passem a l’acció: disseny d’una proposta pràctica.

METODOLOGIA

Metodologia activa-participativa: Es fomentarà la participació i el treball en equips per al desenvolupament d’una proposta interdisciplinària, alternant exposicions teòriques, la comprensió, l’anàlisi i la reflexió del quefer en un centre educatiu i a les aules, amb el desenvolupament pràctic de propostes.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran una proposta de transferència dissenyant una situació d’aprenentatge universal per a l’aula

Els alumnes del centre educatiu seran agents actius en la implementació d’una metodologia activa i inclusiva com és el disseny universal de l’aprenentatge a partir de situacions i àmbits d’aprenentatge.

PONENT:

Maria del Coral Elizondo Carmopna

Diploma en DUA. Fellow Group. CAST. Diploma d’Estudis Avançats. Àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Psicologia i Aprenentatge Universitat de Saragossa. Llicenciada en Psicologia. Especialitat psicologia educacional Universitat Nacional Educació a Distància (*UNED). Diplomada en professorat d’EGB. Especialitat de ciències, pedagogia terapèutica i música Universitat de Saragossa

He treballat com a mestra, orientadora i professora associada en la Universitat de Zaragoza en el departament de Didàctica i Organització Escolar.

He participat en nombroses participacions com a ponent en cursos, congressos, jornades i simposis, nacionals i internacionals relacionats amb l’educació sobre temes varis: intel·ligències múltiples, altes capacitats, metodologies actives per a la inclusió, personalització de l’aprenentatge, avaluació autèntica, innovar per a incloure, canvi de la meva-rada, centres garants de la inclusió i Disseny Universal per a l’Aprenentatge. Assessorament pedagògic en centres educatius amb propostes transformadores d’aula diversificada per a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

Cristina Caparrós Gelabert

Mestra especialista en llengua estrangera (UIB), Títol d’Expert Universitari en Competències Lectoescriptores a segon cicle de primària (UIB) i Expert Universitari en Llenguatge Oral i Escrit en educació infantil i primer cicle de primària (UIB). Mestra durant 8 anys a l’escola La Immaculada, actualment és la directora de primària. Curs d’Especialista en Aprenentatge Cooperatiu per la Universitat de Minnesota.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE