Recursos digitals a l’aula

OBJECTIUS

  • Conèixer diferents eines digitals per poder crear continguts educatius.
  • Crear continguts educatius utilitzant les TIC.
  • Conèixer diferents eines per tal de que els alumnes puguin crear els seus propis continguts digitals.

CONTINGUTS

  • Introducció i ús a Bookcreator (llibres digitals interactius).
  • Introducció i ús de Liveworksheets (fitxes interactives).
  • Introducció i ús de Flipgrid (recurs audiovisual).

METODOLOGIA

Sessions presencials on s’aplicarà de forma pràctica el contingut explicat.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran una proposta de transferencia en la qual es faci servir una de les aplicacions per crear material lúdic en els que es treballaran continguts curriculars.

Els alumnes del centre educatiu crearan un material amb un dels programes que s’ha utilitzant durant el curs. Aquest material haurà de ser una eina per treballar els continguts del curriculum de manera transversal i lúdica.

PONENT:

Isabel Gosalbez Morales. Diplomada en magisteri d’educació primària especialitat Llengua Anglesa. Mestra al Col·legi Sant Josep Obrer. Formadora externa del CEP IBSTEAM.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE