Projectes de comprensió II

OBJECTIUS

 • Revisar objectius, grans preguntes i activitats dels Projectes de comprensió
 • Observar la pràctica docent a l’aula
 • Aplicar les Intel·ligències Múltiples a l’aula.
 • Portar a terme accions d’aprenentatge cooperatiu a l’aula

CONTINGUTS

 • Preparació prèvia de la sessió a observar i assessorament per part del ponent
 • Creació de materials per part del docent
 • Observació a l’aula (ponent, docent i alumnes)
 • Feedback posterior a la sessió
 • Recursos nous

METODOLOGIA

A partir de la formació rebuda durant el curs 21-22, els docents portaran a la pràctica els continguts treballats. Hi haurà un assessorament previ per tal de plantejar i dissenyar amb el màxim detall la sessió que portaran a terme. La posada en pràctica serà observada per part del ponent tot recollint informació per tal de poder fer un feedback i avaluació posterior. Sempre es completarà amb recursos nous i noves aplicacions posteriors.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants en la formació realitzaran una proposta de transferència en la qual es dissenyada una activitat basada en les Intel·ligències Múltiples o en el treball cooperatiu.

Els alumnes del centre educatiu seran agents actius dels projectes de comprensió basats en les intel·ligències múltiples.

PONENT:

Almudena Meroño Angulo:

Diplomada Educació Infantil i Primària, Tècnic en Disseny gràfic. Més de 16 anys d’experiència com a tutora a les aules d’infantil i primària i 13 com a coordinadora a les dues etapes. Actualment directora de la Llar d’infants Manyanet i coordinadora d’innovació Pedagògica al Pare Manyanet de Les Corts.
Formadora de professors de la pròpia escola i altres institucions.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE