Prevenció i intervenció ràpida davant conflictes a secundària

OBJECTIUS

 • Prevenció a mig i llarg termini de la conflictivitat professorat-alumnat
 • Reducció a curt termini de la intensitat dels conflictes professorat-alumnat
 • Millora a llarg termini de la convivència dins l’aula
 • Dotar el professional d’instruments d’anàlisi i millora de la convivència
 • Augmentar la imatge Personal o Personal Branding.

CONTINGUTS

 • Aprenentatge Social i Emocional-Social and Emotional Learning (SEL)
 • Elements d’Anàlisi de la Convivència
 • Anàlisi del conflicte i dels protagonistes
 • Reconeixement Emocional i Interpretació del Comportament No Verbal
 • Pautes d’intervenció davant el conflicte

METODOLOGIA

 • Perspectiva teòrica.
 • Tasques d’aprenentatge pràctic: individual i grupal.
 • Vídeos i tasques amb casos

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran un informe descriptiu sobre la posada en pràctica de les tècniques, rituals i hàbits apresos al curs i els resultats obtinguts a curt termini.

Els alumnes del centre educatiu seran agents actius en la interacció d’una figura educativa amb major capacitat de lideratge, de control dels propis prejudicis, de maneig de la pròpia imatge i amb més coneixements per a l’anàlisi i maneig de grups.

PONENT:

Francisco Campos Maya

Psicòleg. Màster en Comportament No Verbal i Màster en Perfilació de la Personalitat i Negociació. Psicòleg al Serveu de Protecció del Menor

Manuel Villar Gestoto

Pedagog, Especialitat en Didàctica i Organització Escolar. Master en Logopèdia, Orientador d’ESO.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE