Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

OBJECTIUS

  • Comprendre la crisi ambiental actual.
  • Examinar l’Agenda 2030 i els ODS des de la perspectiva educativa.
  • Integrar les competències en sostenibilitat en la pràctica docent.
  • Conèixer metodologies per a la integració dels ODS en el context tant d’aula com de centre.

CONTINGUTS

  • Crisis ambiental i canvi climàtic.
  • L’agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible.
  • La integració de la sostenibilitat en el nou currículum.
  • Metodologies i eines introduir els ODS en la pràctica docent.

METODOLOGIA

El curs es desenvoluparà amb una metodologia en la qual s’integraran exposicions dialògicas juntament amb petits tallers i treball en grup.

PONENT:

María José Bautista-Cerro, Doctora en Pedagogia, Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia. És professora del Departament de Teoria de l’Educació i Pedagogia Social en la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Sostenibilitat i Qualitat de la Facultat d’Educació. Membre de la Càtedra UNESCO d’Educació Ambiental i Desenvolupament Sostenible. Membre del Grup de Treball “Sostenibilización Curricular” de la Sectorial de Sostenibilitat de CRUE.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE