Neuroaprentatge: Propostes Educatives per al S.XXI

OBJECTIUS

 • Sensibilitzar i iniciar als assistents del curs en la importància d’usar de manera habitual i amb normalitat la cultura científica en el seu estudi diari: NEUROAPRENENTATGE.
 • Proporcionar una sèrie d’eines imprescindibles per a desenvolupar un millor procés d’aprenentatge instrumental.
 • Despertar la capacitat d’anàlisi davant els errors d’interpretació, memòria o execució i la seva relació amb els processos neuronals, analitzant on, com i perquè es produeixen es produeixen, per a després i a través crear pautes que solucionin aquests errors.
 • Dotar de les eines necessàries per a afavorir l’alfabetització múltiple a través de les diverses intel·ligències i proporcionar estratègies d’actuació per al desenvolupament de l’atenció a la diversitat intel·lectual aplicada a la pràctica instrumental.
 • Incorporar les competències d’aprendre a aprendre, de fer-ho amb autonomia i iniciativa personal, creant el seu propi procés d’aprenentatge basat en la seva realitat neuroplàstica, tot això a través de l’ús, comprensió i descodificació de l’error en l’estudi i pràctica instrumental.

CONTINGUTS

 • L’aprenentatge i els processos neuronals que ho permeten: des de la neuroplasticitat a la neurogènesi. 
 • La importància de l’atenció i els seus processos interhemisfèrics, no sols sobre l’escenari, sinó també en l’estudi diari. 
 • La relació entre sistema límbic i aprenentatge. L’amígdala i l’hipocamp com a referència de la proximitat entre les emocions i el que s’aprèn i com s’aprèn.
 • Les Intel·ligències Múltiples en l’ésser humà i com aplicar-les a l’estudi d’un instrument musical.
 • L’error com a realitat en l’estudi diari, en la interpretació musical i com a senyal d’avís per a millorar tots aquests processos. Creació del mapa de la tipologia d’errors que es poden cometre i la seva solució a través de la neurociència: dependència, semidependència i independència motriu.

METODOLOGIA

Es realitzaran sessions presencials en les quals es treballarà tot el contingut congitiu mitjançant la pròpia vivència dels docents assistents. Cadascun dels ítems de neuroaprenentatge i/o Intel·ligències múltiples seran abordats des d’activitats musicals que posaran en valor les emocions, sensacions i aprenentatges que amb aquestes eines pretenc generar en els assistents.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

La transferència de la informació es realitzarà de manera orgànica en les sessions que habitualment realitzen els docents en les seves matèries. No es pretenen canviar els continguts sinó tan sols els procediments, i després dels resultats desenvolupats en el curs de formació en pròpia pell, es produirà un canvi en cascada de la metodologia de tots els assistents.

Els alumnes del centre educatiu progressessin en la consecució d’objectius cognitius, socials i emocionals es veuran multiplicats, millorant tots els àmbits del centre.

PONENT:

Antonio Domingo: Luthier Educatiu, Percussionista, Pedagog i especialista en projectes d’innovació Educativa. Premi ATRESMEDIA en 2014 al Millor Projecte d’Innovació Educativa d’Espanya. Professor de Percussió en MUSIKENE, Centre Superior de Música del País Basc i Luthier Educatiu del Conservatori d’Úbeda, a Jaén.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE