Màrqueting educatiu i captació d’alumnes

OBJECTIUS

  • Objectius del pla de comunicació i màrketing, posicionament i anàlisis.
  • Captació d’alumnes: visibilidad offine, canals tradicionals i medis de comunicació
  • Captació d’alumnes: anàlisis i millora del procés comercial.

CONTINGUTS

  • Posicionar al col·legi com un centre educatiu referent en la zona d’influència.
  • Augmentar la visibilitat offline i en línia del centre.
  • Millorar el procés comercial augmentant així la taxa de conversió de famílies i les matriculacions.

METODOLOGIA

Formació teòric-pràctic.

PONENT:

Patricia Butterini:

Es Gerente de EIM Consultores y consultora del área de Marketing y Comunicación. Docente de Marketing Educativo en el Programa Superior de Dirección de Instituciones Educativas de ESIC y en los Programas de Dirección de Instituciones Educativas de UNIR-Salesianos y de La Salle. Maestra en Ed. Infantil por la Universidad Complutense, Máster en Digital Marketing (The Power MBA), Máster en Marketing Digital y Estrategia Online (ISDI) y Máster en Dirección de Comunicación y Gestión Publicitaria (ESIC). Anteriormente, ha sido Responsable de Comunicación y Marketing del Grupo Educativo Zola y subdirectora y profesora de Infantil del mismo grupo.

Irene Rodríguez Escarpenter:

Es Consultora de Marketing y Comunicación en EIM Consultores. Maestra de Educación Primaria e Inglés por la Universidad Pontificia de Comillas y The University of Scranton, Máster en Marketing Digital (The Power MBA), Máster en Administración de Empresas (Universidad Complutense de Madrid) y Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos (Universidad Francisco de Vitoria). Anteriormente, ha sido Responsable de Admisiones, Marketing y Comunicación y profesora de Infantil y Primaria en colegios internacionales en España, Italia y México.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE