Ludificació completa a partir del quadern d’observació

OBJECTIUS

  • Explicar de forma breu el concepte de ludificació.
  • Mostrar el cas real d’una ludificació aplicada i funcional a partir del quadern d’observació.
  • Crear les bases per a una ludificació a l’aula.
  • Mostrar recursos per poder crear el material.
  • Crear material per poder ludificar.

CONTINGUTS

  • El quadern d’observació.
  • La ludificació.
  • Eines per poder crear material per una ludificació.

METODOLOGIA

El curs s’iniciarà amb un fonament teòric per després continuar a partir de les aportacions dels assitents (intervencions, anàlisi d’exemples, debat), les quals seran fonamentals per dur a terme les activitats de transferència, que seran aplicables a l’aula des del moment de la seva creació.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Creació de cartes i insígnes relacionades amb la ludificació.

Els alumnes del centre educatiu realitzaran activitats ludificades dins l’aula, fet que farà que obtenguin un aprenentatge més significatiu dels conceptes treballats.

PONENT:

Albert Campos Ribot: és llicenciat en filologia catalana per la UIB (2013), titulat en Màster de Formació del Professorat (2014) i també en el curs experto en innovación, metodologías y evaluación aplicadas a la educación (2020) per la Fundación Maecenas, educación y cultura. És professor de llengua catalana i literatura i secundària des del curs 2013/2014 i habilitat de llatí des del curs 2018/2019 a l’Escolania de Lluc. Té un canal de youtube homònim amb el qual fa classe invertida a les seves sessions de llengua catalana.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE