L’avaluació formativa

OBJECTIUS

  • Reconèixer les finalitats i elements essencials de l’avaluació formativa.
  • Comprendre les diferents estratègies bàsiques d’avaluació formativa.

CONTINGUTS

  • Finalitats i elements de l’avaluació formativa
  • Estratègies bàsiques d’avaluació formativa

METODOLOGIA

Instrucció directa més estructures d’aprenentatge cooperatiu

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Aquesta formació aquesta programada perquè el professorat aprengui a dissenyar eines per a aconseguir una avaluació formativa a l’aula.

Els alumnes del centre educatiu a partir del disseny d’eines d’avaluació seran agents actius del seu procés d’aprenentatge i així podran aconseguir fer una òptima avaluació formativa.

PONENT:

Mariana Morales Lobo
Consultora Educativa Independent (evaluaryaprender.com) per a institucions i centres educatius a Espanya i Llatinoamèrica, especialitzada en avaluació formativa. Participa com a docent en cursos universitaris de postgrau en diverses institucions públiques i privades. Ha intervingut en més de 70 centres educatius, acompanyant regularment als docents en el seu desenvolupament professional. Llicenciada en Filosofia i Lletres (Filologia), ha estat professora de Secundària i Batxillerat durant 15 anys. És coautora del llibre “L’avaluació Formativa: Estratègies Eficaces per a regular l’aprenentatge” (SM, 2022).

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE