L’alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals en Educació Primària

OBJECTIUS

  • Reflexió sobre l’escola inclusiva i els suports als alumnes amb altes capacitats.
  • Detecció i identificació de les altes capacitats.
  • Intervenció a l’aula en altes capacitats.

CONTINGUTS

  • L’alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals: Qui són? Tipologia de les altes capacitats.
  • Característiques i necessitats d’aquesta mena d’alumnat: Com són?
  • Identificació i avaluació: Qui, quan i com detectar-los?
  • Intervenir i educar: Quines estratègies són les més adequades.

METODOLOGIA

Exposició teòrica.
Activitats en grup.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Preparació d’una sessió de treball adaptada a un/una estudiant amb altes capacitats de la seva materia d’acord amb alguns dels indicadors aportats durant el curs.

Els alumnes del centre educatiu cultivaran la seva creativitat tot activant els seus interessos i motivacions fet que els permetrà anar descobrint les seves aci.

PONENT:

Dra. Rosabel Rodríguez: Doctora en Psicopedagogia. Llicenciada en Psicologia. Logopeda. Professora titular de Psicologia Educativa en la UIB. IP del Grup de Recerca en les Altes Capacitats (GIAC).
·       Llicenciada en Psicologia. Logopeda
·       Professora titular de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. Ha treballat especialment en el camp de les altes capacitats intel·lectuals, superdotació i talent.
·       Les seves recerques giren entorn del camp de les altes capacitats intel·lectuals, la superdotació i el talent, especialment en relació al procés educatiu i formatiu del professorat, identificació i intervenció.
·       Coautora del Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats en centres escolars adoptat des del curs 2015-16 per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears per a la seva aplicació en tots els centres escolars d’aquesta Comunitat.
·       Membre del Grup de Altes Capacitats (GIAC) de la UIB. Directora del Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS) de la UIB.
·       Directora del Programa de Mentorías per a alumnat amb Altes Capacitats (MENTORiment) de la UIB. Ha exercit els càrrecs de Vicedegana de la Facultat d’Educació i Cap d’Estudis de Psicopedagogia;  Directora del Servei d’Ensenyament Flexible i a Distància de la Universitat de les Illes Balears “Campus Extens”

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE