La utilització del portfoli a primària

OBJECTIUS

  • Comprendre quin és el principal propòsit del portfoli i els seus destinataris.
  • El portfoli com a estratègia d’avaluació compartida.

CONTINGUTS

  • Portfolio: una paraula desconeguda.
  • Tipus de portfoli.
  • Disseny de l’índex d’un portfoli per posar-ho a la pràctica a l’aula.

METODOLOGIA

• Sessions teòriques: Explicació per part del ponent dels continguts bàsics que marquen el curs.
• Dinàmica de grups per a la creació d’un índex de portfoli per portar a terme durant el curs.
• Agrupacions i treball per etapes amb la metodologia de grups cooperatius.

PONENT:

Almudena Meroño Angulo:
Diplomada Educación Infantil i Primària, Tècnic en Disseny gràfic
Més de 16 anys d’experiènia com a tutora a les aules d’infantil i primària i 13 com a coordinadora a les dues etapes. Actualment directora de la LLar d’infants Manyanet i ccoordinadora d’innovació Pedagògica al Pare Manyanet de Les Corts.
Formadora de professors de la pròpia escola i altres institucions.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE