La psicomotricitat a educació infantil

OBJECTIUS

 • Aprendre a desenvolupar les sessions de psicomotricitat dins l’escola.
 • Conèixer i entendre el discurs del nin del seu joc dins les sala de psicomotricitat.
 • Aprendre a detectar dificultats d’aprenentatge i/o emocionals.
 • Aprendre les habilitats necessàries per part de l’adult a la sessió de psicomotricitat.
 • Estratègies d’intervenció davant la detecció de les primeres dificultats del nin.

CONTINGUTS

 • La psicomotricitat com a teràpia relacional. La psicomotricitat preventiva-educativa.
 • La sessió de psicomotricitat. Estructura, dinàmica, material, metodologia.
 • L’expressió del nin desde el joc.
 • Els paràmetres de l’expressió del nin. Observació i intervenció-
 • La figura del psicomotrista.

METODOLOGIA

El curs es desenvoluparà amb una metodologia en la qual s’integraran explicacions teòriques i es visualitzaran vídeos.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran una proposta de transferencia d’una aplicació pràctica a partir d’un model facilitat del seguiment de la sessió de psicomotricitat d’algun cas de la seva aula.

Els alumnes del centre educatiu podran desenvolupar la sessió de psicomotricitat des de la capacitat d’afavorir el desenvolupament socioemocional del nin així como detectar possibles dificultats i disposar d’estratègies per l’adequat acompañament del nin.

PONENT:

Núria Soler Roncero:

Psicopedagoga. Psicomotrista educativa i reeducativa. Expert en teràpia psicomotriu. Titulada en teràpia DIR Floor Time experta. Directora i terapeuta del centre de psicomotricitat de Son Ferriol. Formadora des de l’associació Psicosonferriol teràpia i formació d’activitats de formació del professorat.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE