La cultura de pensament en els col·legis

OBJECTIUS

  • Comprendre la importància de crear una cultura de pensament a l’aula per tal de que els alumnes ho puguin aplicar a nivell acadèmic i personal
  • Aprendre rutines i destreses de pensament per aplicar a l’aula
  • Crear un índex per fer el portfoli de l’alumne

CONTINGUTS

  • Cultura de pensament: reflexió i diferenciació entre rutines i destreses

  • Rutines de pensament: veig-penso-em pregunto, C.S.I. (color, símbol, imatge), 3-2-1 pont, paraula-idea-frase, cercle de punts de vista, explanation game, punts cardinals, abans pensava-ara penso…

  • Destreses de pensament: Parts i tot, Comparar i contrastar, Presa de decisions

  • Portfoli: Explicació, reflexió i creació d’un índex per portar-ho a terme el curs vinent.

METODOLOGIA

  • Master-class: Explicació per part del ponent
  • Participació activa en la creació dels mapes de pensament
  • Agrupacions i treball per etapes – cicles – assignatures per tal de poder crear l’índex del Portfoli

FORMADORA

Almudena Meroño Angulo: Mestra d’Educació Infantil i Primària i Tècnic en Disseny gràfic.

13 anys de tutora a P4, P5 i 1r de Primària i 15 anys amb càrrecs de coordinació i direcció acadèmica de l’etapa d’infantil i Primària.

Co-autora del llibre “Inteligencias Múltiples en Acción, Educación Infantil en el Colegio Montserrat” i col·laboradora en la creació del mètode de lectoescriptura de “Ludilletres”.

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

Aplicació didàctica al grup classe i a la etapa de tot el que es tractarà.

Creació dels índex (de realització immediata els mateixos dies del taller)

Posada en pràctica de les rutines i destreses (al llarg del primer trimestre del curs 2018-2019)