Formació Professorat Nouvingut

OBJECTIUS

 • Incidir en el perfil docent que entra a formar part del Col.legis Diocesans a partir d’allò establert en el Projecte Educatiu Institucional.
 • Desenvolupar la trajectòria de l’alumnat i la petjada que li han de deixar els nostres col.legis a partir dels punts establerts en el Projecte Educatiu Institucional.
 • Desenvolupar els elements anteriors a partir del “design thinking”
 • Sensibilitzar als treballadors sobre la importància de la prevenció de riscos laborals als centres educatius i els riscos més importants associats al seu lloc de feina.
 • Iniciar-se en la importància de la protecció de dades en els col.legis.
 • Visualitzar una pastoral experiencial i pragmàtica allunyada de dogmes i prejudicis que faciliti un projecte de vida trascendent dins el nostre alumnat.
 • Treballar l’avaluació i la metodología com a elements essencials en la primera transformació visualitzant-los com elements institucionals comuns a tots.
 • Acompanyar al professorat nouvingut dins els nostres centres.

CONTINGUTS

 • Treballar el perfil de l’educador, de l’alumne, el perfil metodològic i atenció a la diversitat del Projecte Educatiu Institucional
 • Aplicació del nou Reglament General de Protecció de Dades
 • Protecció de riscos laborals.
 • Cràcter dels Col.legis Diocesans
 • Recursos didàctics.

METODOLOGIA

Durem a terme una metedologia de treball actiu, col.laboratiu i vivencial que facilitarà l’aqdquisió d’aprenentatges als nostres alumnes.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els alumnes del centre educatiu treballaran un dels projectes interdisciplinars des de les diferents intel·ligències i graons de la taxonomia de Bloom. Així mateix, posaran en pràctica l’autoavaluació i la coavaluació com punt de partida la milloraen de l’aprenentatge.

PONENT:

Sra. Eva Martorell Conde: Llicenciada en Bologia i Bioquímica. Màster en Salut Laboral i Tècnic Superior en PRL especialitats Seguretat, Higiene en el Treball, Ergonomia i factors psicosocials. Professora a Sant Josep Obrer.

Sr. Alfonso Pacheco Cifuentes: és col·legiat exercent des de 1989 en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. Presta serveis jurídics en tot el territori nacional en les següents àrees:

• Protecció de dades de caràcter personal

• Administració electrònica.

• Comerç Electrònic.

• Seguretat Privada.

• Dret Privat (civil i mercantil)

Sr. Urko Cuevas Gómez: Llicenciat en Ciències Religioses i Màster Universitari en Formació del professorat, al llarg de catorze anys ha exercit com a docent a l’IES Llucmajor, a l’IES Marratxí i a l’IES Sant Marçal. També ha estat formador de diversos cursos pel professorat de Religió. Actualment és membre del Gabinet de Pastoral dels Col·legis Diocesans així com professor de Religió d’ESO a l’Escolania de Lluc i al CC Santa Magdalena Sofia (Palma).

Srt. Maria Àngels Nievas Morcillo:
Mestra d’Educació Primària, especialista d’anglès i PT. Màster de Intel:ligències Múltiples i Treball Cooperatiu. Col·laboradora del mètode Comunicalab. 5 anys com a mestra La Inmaculada i 2 anys a AIXA.

Srt. Marina Cabot Prats:
Mestra d’Educació Primària, especialista d’anglès. Màster de Professor d’Espanyol com a Llengua Estrangera. Col·laboradora del mètode Comunicalab. 5 anys als col·legis diocesans.

Srt. Adela Garcia-Abadillo Muntaner, graduada en Química per la Universitat de les Illes de Balears. Ha fet una col·laboració de mig any amb un grup d’investigació a l’UNIBO, Universitat de Bologna, Italia. Màster en Prevenció de riscos laborals, especialitzat amb seguretat en el treball, ergonomia i psicosociologia aplicada i higiene industrial, per la Universitat de les Illes Balears. Màster en formació del professorat especialitzat en física i química per la Universitat de Nebrija, Madrid. Tres anys d’experiència dins del món educatiu donant assignatures com Física i Química, Matemàtiques i Tecnologia. Per segon any consecutiu Coordinadora de la Pastoral de l’ Escolania de Lluc, on exerceix com a professora. A més, aquest any s’estrena com a membre del Gabinet d’Innovació Pedagògica.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE