Formació Professorat Nouvingut

OBJECTIUS

 • Incidir en el perfil docent que entra a formar part del Col.legis Diocesans a partir d’allò establert en el Projecte Educatiu Institucional.
 • Desenvolupar la trajectòria de l’alumnat i la petjada que li han de deixar els nostres col.legis a partir dels punts establerts en el Projecte Educatiu Institucional.
 • Crear un espai d’aprenentatge, reflexió i anàlisi vers l’educació inclusiva.
 • Sensibilitzar als treballadors sobre la importància de la prevenció de riscos laborals als centres educatius i els riscos més importants associats al seu lloc de feina.
 • Visualitzar una pastoral experiencial i pragmàtica allunyada de dogmes i prejudicis que faciliti un projecte de vida trascendent dins el nostre alumnat.

CONTINGUTS

 • Treballar el perfil de l’educador, de l’alumne, el perfil metodològic i atenció a la diversitat del Projecte Educatiu Institucional.
 • Aplicació del nou Reglament General de Protecció de Dades.
 • Protecció de riscos laborals.
 • Cràcter dels Col.legis Diocesans.
 • Recursos didàctics.

METODOLOGIA

Durem a terme una metedologia de treball actiu, col.laboratiu i vivencial que facilitarà l’aqdquisió d’aprenentatges als nostres alumnes.

PONENT:

Sra. Eva Martorell Conde. Llicenciada en Bologia i Bioquímica. Màster en Salut Laboral i Tècnic Superior en PRL especialitats Seguretat, Higiene en el Treball, Ergonomia i factors psicosocials. Professora a Sant Josep Obrer.

Sr. Alfonso Pacheco Cifuentes és col·legiat exercent des de 1989 en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. Presta serveis jurídics en tot el territori nacional en les següents àrees:
• Protecció de dades de caràcter personal
• Administració electrònica.
• Comerç Electrònic.
• Seguretat Privada.
• Dret Privat (civil i mercantil)

Sr. Urko Cuevas Gómez: Llicenciat en Ciències Religioses i Màster Universitari en Formació del professorat, al llarg de catorze anys ha exercit com a docent a l’IES Llucmajor, a l’IES Marratxí i a l’IES Sant Marçal. També ha estat formador de diversos cursos pel professorat de Religió. Actualment és membre del Gabinet de Pastoral dels Col·legis Diocesans així com professor de Religió d’ESO a l’Escolania de Lluc i al CC Santa Magdalena Sofia (Palma).

Srta. Maria Àngels Nievas Morcillo:
Graduada en Educació Primària, especialista d’anglès i PT, Màster en Intel·ligències Múltiples i Treball Cooperatiu i Especialista Universitaria en Audició i Llenguatge. 8 anys d’experiència com a docent a l’etapa de primària. Des de fa 6 anys fa feina com a mestra a l’escola La Immaculada. Actualment és coordinadora del mètode Comunicalab i membre del Gabinet d’Innovació Pedagògica dels Col·legis Diocesans.

Srta. Marina Cabot Prats:
Mestra d’Educació Primària, especialista d’anglès. Màster de Professor d’Espanyol com a Llengua Estrangera. Actualment és coordinadora del mètode Comunicalab i membre del Gabinet d’Innovació Pedagògica dels Col·legis Diocesans. 5 anys als col·legis diocesans.

Srt. Adela Garcia-Abadillo Muntaner, graduada en Química per la Universitat de les Illes de Balears. Ha fet una col·laboració de mig any amb un grup d’investigació a l’UNIBO, Universitat de Bologna, Italia. Màster en Prevenció de riscos laborals, especialitzat amb seguretat en el treball, ergonomia i psicosociologia aplicada i higiene industrial, per la Universitat de les Illes Balears. Màster en formació del professorat especialitzat en física i química per la Universitat de Nebrija, Madrid. Tres anys d’experiència dins del món educatiu donant assignatures com Física i Química, Matemàtiques i Tecnologia. Per segon any consecutiu Coordinadora de la Pastoral de l’ Escolania de Lluc, on exerceix com a professora. A més, aquest any s’estrena com a membre del Gabinet d’Innovació Pedagògica.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE