Foment de la creativitat

Reactivar la creativitat com a eina educativa tant a nivell individual com de col·legis és, sens dubte, un dels grans desafiaments de l’escola del s.XXI tenint en compte el desenvolupament del nostre PEI i la identitat dels nostres centres.

Objectius:

  • Despertar la creativitat tant individual com grupal.
  • Potenciar i motivar en sintonia amb les noves metodologies d’aprenentatge.
  • Gaudir del procés creatiu, del que som i sentim.

Continguts:

  • Anàlisi de les diferents problemàtiques.
  • Com desenvolupar la creativitat a l’aula?
  • Eines, noves metodologies i espais que treuen el millor de tu.
  • Cultura i creences educatives.
  • Reformular els processos de creació i de comunicació: a les aules, passadissos, patis, sala de professors, recepció, … web, tríptics, pancartes, etc.
  • Les parets també eduquen.
  • Creativitat i pensament visual.

Responsable del taller:

Siro López és un formador d’institucions educatives i ONG´s en qüestions variades i camps tant diversos com la creativitat, ioga, mindfulness, disseny. També és autor i escriptor de diferents llibres i revistes. També ha particitat a les darreres jornades de formació en innovació d’Escoles Catòliques.

Podeu trobar més informació a www.sirolopez.com

Metodologia:

Les sessions constaran d’una part teòrica i una pràctica, treballant sempre a partir de diferents casos en els quals els professors hauran d’aplicar els recursos proposats. Es combinarà les explicacions del ponent amb una metodologia dinàmica i participativa.

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

Introduïr canvis en els espais educatius dels col·legis Diocesans, impulsant aquest espais com a elements per a la millora dels procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat i que aquest no només es produeixi dins l’aula