Arrelam Vida

OBJECTIUS

  • Aprendre la metodologia del projecte Arrelam Vida.
  • Conèixer els materials i continguts.
  • Adquirir confiança a l’hora de propiciar una relació íntima amb Jesús.
  • Interioritzar la necessitat de crear espais necessaris pel desenvolupament espiritual de l’infant.

CONTINGUTS

  • Conèixement els aspectes més rellevants i pràctics per dur a terme una sessió.
  • Secuenciació de les sessions al llarg del curs. Com es duu a la paràctica.
  • Creació d’un espai adient.
  • Dur a la pràctica alguna sessió d’Arrelam Vida.

METODOLOGIA

Alternar teoria i pràctica per tal de conèixer el nou projecte de religió.

PONENT:

Esperança Buendía (directora pedagògica de l’Escoleta SJO)
Tere Soto (mestra de LI)
Maria Magdalena Fullana (mestra de CC)
Natàlia Vidal (mestra de SP)

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE