Estratègies metodològiques competencials i l’avaluació formadora a primària

OBJECTIUS

  • Descriure i identificar els elements necessaris per a fer avaluació formadora i adoptar metodologies competencials a la programació de les àrees. L’avaluació competencial.
  • Incorporar la cultura de pensament a l’àrea de comunicació.
  • Entendre el procés de creació escrita i de comprensió lectora des de la funcionalitat de la llengua.
  • Definir l’enfocament de la literatura a educació infantil i primària així com els principals continguts d’aquest àmbit de la llengua.

CONTINGUTS

  • Programació, metodologia i avaluació competencials. L’avaluació formativa i formadora.
  • La cultura de pensament; dimensions i eines del pensament eficaç.
  • El procés de creació escrita.
  • La comprensió oral i escrita.

METODOLOGIA

La metodologia de la formació combinarà l’exposició de continguts teòrics i de reflexió contextualitzats i aplicats a situacions reals i pràctiques de la docència.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

El contingut i les activitats que es presentaran a la formació són aplicables de forma immediata a l’aula i a qualsevol àrea.

Els alumnes del centre educatiu seran capaços d’aplicar rutines i destreses de pensament en els processos de creació escrita i de comprensió oral.

PONENT:

Nuria Murillo Guerrero: mestra d’educació especial i psicopedagoga. 24 anys treballant a una escola, 19 dels quals com a cap d’estudis i mestra de llengües. Durant 3 anys vaig combinar la feina a l’escola amb la docència universitària. Actualment combino l’escola amb el treball a una editorial (Barcanova) coordinant el projecte de llengües a primària; anteriorment, també havia assumit en aquesta editorial tasques d’assessorament i creació de materials d’estiu. A part de la formació universitària he realitzat diferents cursos sobre innovació pedagògica, avaluació competencial i cultura de pensament. En l’actualitat estic realitzant formació sobre la neurociència aplicada l’educació.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE