EQUIPS DIRECTIUS: PLA ESTRATÈGIC I PROJECTE EDUCATIU. NOUS TEMPS, NOUS ENFOCAMENTS.

Introducció

Aquest curs tracta de revisar les principals metes educatives del centre escolar, el seu grau de compliment i, sobretot, el grau d’alineació amb les noves necessitats educatives concordants amb el sXXI.

Sobre la base d’una profunda reflexió i revisió, l’objectiu és aclarir els aspectes vàlids i les necessitats de millora o actualització. La conseqüència que ha de desprendre’s d’aquest procés haurà de ser recollida en una proposta d’accions, seqüenciada de forma realista.
La reflexió està inspirada en els principals i més actuals models educatius internacionals i en referents mundials com a H. Gardner, D. Perkins, L. Clark, R. Ritchhart, R. Swartz, A. Costa, B. Spillane, etc.

Javier Bahón, el seu impartidor, és mestre i pedagog, trainer i coach en metodologies del Pensament i es marca com a meta fonamental l’actualització dels sistemes educatius a les competències necessàries en el sXXI, on educar pel desconegut es converteix en una realitat; on el respecte a la diversitat, contemplat en la teoria de les intel·ligències múltiples, pot ajudar a desenvolupar de forma integral a les persones i als països.

Objectius
1- Provocar una reflexió sobre la pràctica actual, la seva adaptació a les necessitats del sXXI i els possibles canvis necessaris.
2- Visualitzar de forma integral les necessitats detectades.
3- Seleccionar accions de millora i temporalitzar-les.
4- Analitzar documents gràfics d’altres casos d’èxit.

Continguts

1. Anàlisi de la realitat actual
a. Pla estratègic
b. Projecte educatiu
c. Motxilla de recursos didàctic-pedagògics
d. Panell d’indicadors i resultats
e. Avaluacions del centre i professorat

2. Síntesi de la millora desitjada i mitjans disponibles
a. Flexibilitat de l’organització: horaris, àrees, nivells, espais, ambients, etc
b. Recursos materials
c. Recursos personals

3. Establiment d’objectius
a. Àmbits a mantenir
b. Àmbits a millorar
c. Temporalització de les mesures a adoptar

Metodologia

El curs es recolza en una interacció constant amb les persones assistents, a través de conversa lliure o dirigida, així com d’organitzadors visuals que ajudin a centrar l’atenció i els temes en debat.

S’utilitzen tècniques de Visual Thinking i Design Thinking ja que fan que la sessió sigui més eficient.

S’intenta recollir un feed-back que ajudi a ajustar els continguts de la forma més propícia perquè el curs realment resulti pràctic i útil, és a dir, que es treballi entorn de continguts aplicables i es respongui a les necessitats actuals, a més d’aportar pautes per a l’actualització i millora contínua en el projecte educatiu.