Eines per avaluar II

OBJECTIUS

  • Comprendre quin és el principal propòsit del portafolis i els seus destinataris.
  • Utilitzar el portfoli com a estratègia d’avaluació compartida.
  • Conèixer les característiques i tipus de portfoli.
  • Reflexionar i dissenyar un índex per l’elaboració d’un portafolis.

CONTINGUTS

  • Portfoli: una paraula desconeguda
  • El portfoli com a eina d’avaluació
  • Tipus de portfoli
  • Els nivells del portfoli

METODOLOGIA

• Sessions teòriques: Explicació per part del ponent dels continguts bàsics que marquen el curs.
• Dinàmica de grups per a la creació d’un índex de porfoli.
• Agrupacions i treball per cursos.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

• Aplicació didàctica al grup classe i a la etapa de tot el que es tractarà.
• Creació d’un índex de portoli per a posar en pràctica amb els alumnes.
• Creació i planificació d’eines per a fer un seguiment dels alumnes i avaluació (reflexió).

Els alumnes del centre educatiu participaran de forma activa en la creació del seu propi portfoli de manera que prenguin consciència del seu propi aprenentatge.

PONENT:

Cristina Caparrós Gelabert. Mestra especialista en llengua estrangera (UIB), Títol d’expert universitari en competències lectoescriptures a segon cicle de primària (UIB) i Expert universitari en llenguatge oral i escrit en educació infantil i primer cicle de primària (UIB). Mestra durant 7 anys a l’escola La Immaculada. Actualment és la directora de primaria de La Immaculada. Curs d’especialista en aprenentatge cooperatiu per la Universitat de Minnesota.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE