Eines per avaluar a l’etapa d’infantil i primària

OBJECTIUS

 • Conèixer els diferents tipus d’avaluació que existeix a l’etapa d’infantil i primària.
 • Conèixer els diferents instruments d’avaluació.
 • Crear eines per avaluar als alumnes.
 • El portfoli. Característiques i tipus.
 • Reflexió i disseny d’una entrevista de tutoria amb els pares.

CONTINGUTS

 • Concepte d’avaluació competencial.
 • Eines d’avaluació (mapes mentals, rúbriques, dianes d’autoavaluació).
 • El Portfoli.
 • Entrevistes amb els pares/alumnes.

METODOLOGIA

• Sessions teòriques: Explicació per part del ponent dels continguts bàsics que marquen el curs.
• Dinàmica de grups per a la creació d’instruments d’avaluació
• Agrupacions i treball per etapes (nivells i cursos)

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

• Aplicació didàctica al grup classe i a la etapa de tot el que es tractarà.
• Creació i planificació d’eines per a fer un seguiment dels alumnes i avaluació

Els alumnes del centre educatiu faran autoavaluació, reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge

PONENT:

Almudena Meroño Angulo: Diplomada Educación Infantil i Primària, Tècnic en Disseny gràfic
Més de 16 anys d’experiènia com a tutora a les aules d’infantil i primària i 13 com a coordinadora a les dues etapes. Actualment directora de la LLar d’infants Manyanet i coordinadora d’innovació Pedagògica al Pare Manyanet de Les Corts. Formadora de professors de la pròpia escola i altres institucions.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE