Eines per a una Avaluació Competencial

OBJECTIUS

  • Conèixer les eines per a una avaluació competencial i formadora.
  • Connectar un aprenentatge significatiu amb l’avaluació competencial.
  • Prendre consciència del paper dels alumnes a l’avaluació competencial.

CONTINGUTS

  • Bases d’orientació, check lists i fulles de registre.
  • El modelatge a les eines.
  • La cultura del pensament a l’avaluació competencial.

METODOLOGIA

Tallers amb dinàmiques teòriques i pràctiques cooperatives amb l’objectiu de vivenciar els objectius de la formació.

PONENT:

Tolo Berrocal Vela
Professor de Primària de Sant Josep Obrer des de l’any 2002.
Coordinador del segon cicle de Primària des de l’any 2012.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE