Eines, pautes, recursos, intervenció educativa per infants TEA (infantil).

OBJECTIUS

  • Possibilitar el disseny de propostes didàctiques que afavoreixin la comprensió i l’activitat significativa de l’alumne amb Trasntorn de l’espectre autista durant l’etapa d’educació infantil”.
  • Saber adaptar l’aula o altres espais per dur el control ambiental necessari perquè l’alumne amb TEA pugui desenvolupar el màxim de tasques diaries.

CONTINGUTS

  • Proporcionar instruments metodològics per a repensar i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge en els casos dels trastorns generalitzats del desenvolupament.
  • Saber adaptar l’aula o altres espais per dur el control ambiental necessari perquè l’alumne amb TEA pugui desenvolupar el màxim de tasques diaries.

METODOLOGIA

El curs es desenvoluparà a través de classes teòriques. L’èmfasi del curs estarà posat en la intervenció educativa de nins amb trastorns
de l’espectre autista a l’educació infantil, les estratègies clíniques i educatives, els programes específics en l’àrea relatius a la inclusió social i educativa, habilitats socials, teoria de la ment, funcions executives, comunicació i llenguatge, benestar emocional. Tota la formació esta basada en evidència científica i amb aplicabilitat a al dia a dia dels mestres.
Es reserven les darreres hores del curs per resolució de problemes d’alumnat concret.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants del curs hauran de, dissenyar les activtats d’un dia sencer a la seva aula i explicar les adaptacions que realitzarien per tal d’aconseguir la participació d’un alumne en l’entorn educatiu (individual o grupal).

Els alumnes del centre educatiu respondran diferents formularis que faran referència a les habilitats socials, el llenguatge i la comunicació que indicaran si necessiten tenir algun tipus d’adaptació que els permeti avançar en el seu procés d’aprenentatge.

PONENT:

Rafel Rosselló- Director del centre d’Educació Especial Princesa de Asturias. Mestre i expert universitari en trastorn de l’espectre autista. 15 anys d’experiencia en discapacitat intelectual.
Carmen Gutierrez, pedagoga i cap d’estudis del centre Princesa de Asturias. Professora de la Universitat Alberta Gimenez de l’assignatura Organització de centre escolar, bases psicopedagògiques de l’educació especial.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE