EINES DIDÀCTIQUES I METODOLÒGIQUES PER A LA INNOVACIÓ I MILLORA EDUCATIVA

Introducció

Aquest curs està dissenyat per conèixer en profunditat algunes estratègies escollides del panorama educatiu internacional, sobre la base de la seva contrastada eficàcia.
Aquestes estratègies són components imprescindibles, en la “motxilla” didàctica de tot educador i educadora que pretengui satisfer els requisits d’una Educació ajustada a les necessitats i compromisos del s XXI.
Autors imprescindibles com Howard Gardner, David Perkins, Arthur Costa, Thomas Armstrong, Robert Swartz o Rebecca Reagan, entre d’altres, inspiren el contingut d’aquest curs.
Javier Bahón, el seu impartidor, és mestre i pedagog i es marca com a metes fonamentals la comprensió de quant s’ensenyi a l’aula i el coneixement de les fortaleses i febleses de cada alumne/a, com a via d’accés a l’aprenentatge individualitzat i significatiu. Tot això es vehicula a través d’un paradigma centrat en el “creixement” de les persones i no, com és habitual, en les seves manques.

Objectius
1- Provocar en l’educador una reflexió sobre els seus objectius i mètodes, així com revifar la seva motivació.
2- Dotar a l’educador d’eines de contrastada eficàcia per millorar en la seva tasca docent.
3- Disposar d’una ocasió per aprendre continguts teòric-pràctics amb exemplificacions i treball en equip.

Continguts

1. Anàlisi de la situació actual i planificació de la millora. QUALITAT PERSONAL.
a. Avaluació exhaustiva de la situació actual (Ishikawa)
b. Quins altres projectes volem començar?
c. Obstacles i solucions a considerar

2. Portfolio
a. Eina
b. Models de portfolio d’alumne
c. Portfolio perquè l’alumne autoavaluï les seves competències

3. Rúbriques per a l’avaluació
a. Eina
b. Determinació de les Rúbriques de centre: particulars, generals i metarúbriques
c. Model i exemples de rúbriques

4. Ensenyament per a la Comprensió
a. Marcos per planificar una unitat amb I.M.
b. Exemple amb activitats IM i rúbrica per a l’avaluació
c. Exemples
d. Principis de la Comprensió Total de David Perkins

5. Aprofundiment en IM
a. Perfil dels alumnes i ponts d’aprenentatge
b. Com iniciar la implantació
c. Model de registre acumulatiu de IM en l’expedient acadèmic
d. Activitats amb menús didàctics, revisats a la llum de la taxonomia de Bloom

6. Destreses de Pensament (NCTT, Boston)
a. Presentació de TBL
b. Programa de certificació TBL School

7. Metacognició
a. Eina
b. Exemples

8. Estratègies i organitzadors visuals
a. Estratègies amb prevalença visual
b. Organitzadors visuals
c. Visual Thinking

9. Aprenentatge per projectes
a. PBL
b. Workshops

10.Rutines de pensament
a. Eina
b. Exemples

11.Hàbits mentals
a. Eina
b. Exemples
c. Planificació

Metodologia
El curs es recolza en una exposició teòrica breu de la qual emana, a cada apartat, una sèrie d’activitats basades en situacions d’Ensenyament-Aprenentatge reals.
Se subministren materials dissenyats per facilitar les tasques treballades i llevar temps de preparació al docent.
S’utilitzarà com a suport un PPT amb exemples i ocasions per practicar en equips col·laboratius.
S’intenta recollir un feed-back que ajudi a ajustar els continguts de la forma més propícia perquè el curs realment resulti pràctic i útil, és a dir, que es treballi entorn de continguts aplicables a l’aula i es respongui a les necessitats actuals, a més d’aportar pautes per a l’actualització i millora contínua en el procés docent.