Eines d’avaluació a Secundària

OBJECTIUS

 • Revisar el concepte d’avaluació competencial, diversificada i personalitzada.
 • Conèixer l’instrument d’avaluació del portfoli i aplicar-ho als projectes de comprensió.
 • Identificar els diferents mètodes d’avaluació competencial existents.
 • Dissenyar proves d’avaluació competencials.
 • Avaluar la nostra tasca docent en matèria d’avaluació de l’alumnat.

CONTINGUTS

 • Concepte d’avaluació competencial.
 • El portfoli i les seves diferents categories.
 • Rúbriques competencials, avaluació del treball cooperatiu, mapes mentals i dianes d’autoavaluació.
 • Models de proves competencials.
 • Avaluació docent de la implemnetació de la nostra estratègia competencial d’avaluació a l’aula.

METODOLOGIA

• Sessions teòriques: Explicació per part del ponent dels continguts bàsics que marquen el curs.
• Dinàmica de grups per a la creació d’instruments d’avaluació
• Agrupacions i treball per nivells amb la metodologia de grups cooperatius.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Aplicació didàctica al grup classe i a la etapa de tot el que es tractarà.
• Creació d’instruments d’avaluació propis
• Disseny de proves competencials.

Els alumnes del centre educatiu participaran activament dins el procés d’avaluació a través d’eines d’avaluació que tenguin en compte el seu nivell d’adquisició de cadascuna de les competències.

PONENT:

Natàlia Mangado Abad: Llicenciada en Pedagogia, Màster de comunicació i Màrketing en centres escolars, Màster lideratge i membre de l’equip de titularitat de les escoles Manyanet.
Més de 25 anys de docència a la secundària i formadora de professors i personal docent d’altres institucions.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE