Educació emocional a secundària

OBJECTIUS

  • Conèixer la naturalesa de les emocions, els seus components i les seves repercussions en el pensament, en el comportament i en la salut.
  • Conèixer l’estructura de les emocions, les emocions bàsiques i les famílies d’emocions, així com la importància de l’educació en l’experiència emocional.
  • Desenvolupar competències emocionals bàsiques (consciència emocional, regulació emocional, competències socials, etc.).
  • Desenvolupar competències per a aplicar l’educació emocional en la pràctica educativa.

CONTINGUTS

  • Marc conceptual de les emocions.- Concepte d’emoció. Components de l’emoció. Els fenòmens afectius. Les emocions i la salut. Aplicacions pràctiques.
  • Estructura i funció de les emocions.- Classificació de les emocions. Intensitat, especificitat i polaritat. Las emocions agudes: ira, ansietat, tristesa, por, alegria, emocions problemàtiques, emocions estètiques. Funcions de les emocions. Aplicacions pràctiques.
  • La pràctica de l’educació emocional.- Justificació. Importància i necessitat de l’educació emocional. El desenvolupament de les competències emocionals. Destinataris. Objectius. Continguts. Models d’intervenció. Materials curriculars. Avaluació.
  • L’educació emocional en l’educació secundària (12-18 anys)- Destinataris. Objectius. Continguts. Activitats. Materials curriculars. La pràctica de l’educació emocional. Avaluació.

METODOLOGIA

La metodologia és eminentment activa i pràctica. A vegades es fa una introducció teòrica, per a passar a la pràctica d’activitats i exercicis diversos. S’utilitzen dinàmiques de grup com a grups de discussió (focus group), diari emocional, Phillips 6/6, role playing, dinàmiques corporals, relaxació, meditació, respiració, mindfulness, etc.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

L’educació emocional en la pràctica- Anàlisi de les accions realitzades. Proposta de futures accions. Activitats i dinàmiques. Aclariment de dubtes. Solució de problemes. Dinamització, suport, supervisió. Propostes de millora permanent. El model comprensiu en la pràctica. Protocols en l’aplicació del model comprensiu. Implicació del professorat. La coordinació de l’educació emocional. La implicació de les famílies. La regulació de la ira per a la prevenció de la violència. La potenciació del benestar emocional en el professorat, alumnat i famílies.

Els alumnes del centre educatiu seran capaços d’aplicar pautes de gestió emocional en el seu dia a dia, per tal de conduir-se apropiadament i ser capaç de resoldre els conflictes que se li puguin presentar de manera assenyada.

PONENT:

Rafel Bisquerra: És director del Postgrau en Educació Emocional i Benestar (PEEB), del Postgrau en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions (PEU) i altres postgraus i masters a la Universitat de Barcelona (UB).
És catedràtic d’Orientació Psicopedagògica, Llicenciat en Pedagogia i en Psicologia, fundador i primer director del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), des d’on ha impulsat les Jornades d’Educació Emocional (JEE) que se celebren anualment en la UB.
És també fundador i primer director del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), i fundador (juntament amb uns altres) de la FEM (Fundació per a l’Educació Emocional). També he impulsat les Jornades d’Educació Emocional (JEE) de la UB.

MARIA NAVARRETE FA: És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, Educadora Social, Màster en Educació Emocional i Benestar i Màster en Neuroeducació. Experta en el treball de l’autoestima des de la Psicologia Positiva.
Presidenta de l’Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa (ARCS) que gestiona un Centre Residencial d’Acció Educativa per a nois de 12 a 18 anys i un pis assistit per a majors de 18 anys, extutelats (1987).
Formadora en Gimnàstica Emocional http://www.gimnasticaemocional.com des del 2005.
Professora en el Postgrau en Educació Emocional i Benestar (PEEB) de la UB i en el Màster d’Intervenció en Dificultats d’Aprenentatge d’ISEP Bcn. Dirigeix un grup de treball en Neuroeducació a la Fundació Universitària del Bages.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE