Educació emocional a primària II

OBJECTIUS

  • Seguir implementant un programa d’educació emocional a secundària.
  • Posar el focus d’atenció en les tècniques de regulació emocional.
  • Aprendre tècniques de Remind: respiració, relaxació, mindfulness, visualització, …

CONTINGUTS

  • Programa d’educació emocional per secundària.
  • Tècniques pel benestar emocional: remind.
  • Tècniques de regulació emocional.

METODOLOGIA

La metodologia és eminentment activa i pràctica (gimnàstica emocional). Es fa una introducció teòrica, per a passar a la pràctica d’activitats i exercicis diversos. S’utilitzen dinàmiques de grup com: grups de discussió (focus group), diari emocional, Phillips 6/6, role playing, dinàmiques corporals, música, dansa, humor, creativitat, relaxació, meditació, respiració, mindfulness, jocs, etc..

PONENT:

MARIA NAVARRETE FA:

És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, Educadora Social, Màster en Educació Emocional i Benestar i Màster en Neuroeducació. Experta en el treball de l’autoestima des de la Psicologia Positiva.
Presidenta de l’Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa (ARCS) que gestiona un Centre Residencial d’Acció Educativa per a nois de 12 a 18 anys i un pis assistit per a majors de 18 anys, extutelats (1987).
Formadora en Gimnàstica Emocional http://www.gimnasticaemocional.com des del 2005.
Professora en el Postgrau en Educació Emocional i Benestar (PEEB) de la UB i en el Màster d’Intervenció en Dificultats d’Aprenentatge d’ISEP Bcn. Dirigeix un grup de treball en Neuroeducació a la Fundació Universitària del Bages.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE