Educació emocional a infantil II

OBJECTIUS

  • Implimentar l’educació emocional a l’educació Infantil.
  • Afavorir eines i estratègies dins del currículum actual.
  • Acompanyar en tot el procés als docents, des de la pròpia realitat escolar.

CONTINGUTS

  • Implementació de l’educació emocional a educació Infantil.
  • Eines i estratègies dins del currículum actual.
  • Acompanyament del procès, des de la pròpia realitat escolar.

METODOLOGIA

La metodologia serà activa i participativa, amb reflexió de casos concrets i grupals, amb una mirada àmplia per a donar resposta, consensuar línies d’acció , dins de l’Ed. Emocional, i oferir un ventall de eines i estratègies.

PONENT:

Mari Creu Royo García:

Mestra, especialista en Ed, Infantil, Primària, Anglès i Ed. Especial, psicomotricista, psicopedagoga, Màster en Ecologia Emocional i Ed. Emocional i Benestar, autora de contes i del llibre Ed. Emocional, guía para las famílias.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE