Documentació i disseny gràfic: recursos a l’aula

OBJECTIUS

 • Fer conscients els pares de família de les experiències i els processos d’aprenentatge dels seus fills.
 • Permetre als mestres dissenyar murals i fitxes de treball atractius en imatge i contingut.
 • Facilitar la comunicació dels projectes que es duen a terme a l’escola.
 • Adquirir habilitat i destresa amb l’ús de programes de disseny gràfic i recursos en línia.

CONTINGUTS

 • Documentació: apropament a l’experiència de documentació a Reggio Emilia. La pedagogia de l’escolta.
 • Disseny gràfic; com treballar una imatge.
 • Programa vectorial inkscape.
 • Bancs de recursos vectorials: freepik.
 • Fonts i tipografies: dafont

METODOLOGIA

Necessitem que tots els assistents portin el seu portàtil amb el programa inkscape instal.lat. Els assistents han de tenir unes nocions bàsiques d’ús del portàtil i power point. S’organitzaran les sessions de treball a dues parts: una primera part més teòrica i de formació en algun concepte o programa (45 minuts aproximadament) i una segona part de pràctica i aplicació. Es demanarà un treball de transferència.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Documentaran un projecte ja realitzat o bé dissenyaran murals per presentar-ne un.

Els alumnes del centre educatiu dissenyaran fitxes i documents de manera atractiva.

PONENT:

Almudena Meroño Angulo: Diplomada Educación Infantil i Primària, Tècnic en Disseny gràfic
Més de 16 anys d’experiènia com a tutora a les aules d’infantil i primària i 13 com a coordinadora a les dues etapes. Actualment directora de la LLar d’infants Manyanet i ccoordinadora d’innovació Pedagògica al Pare Manyanet de Les Corts.
Formadora de professors de la pròpia escola i altres institucions.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE