Dinamitza la teva aula amb les Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement

OBJECTIUS

  • Formar adequadament el cos docent per a que sigui més eficaç i que es tradueixi en un millor acompanyament de l’ús a l’alumnat.
  • Fomentar i millorar l’ús de l’entorn de Google Workspace entre l’alumnat i el cos docent.
  • Obtenir la certificació d’Educador de nivell 1 de Google for Education.

CONTINGUTS

  • Ús que es fa de les eines Google i els objectius del seu ús.
  • Coneixement d’eines i recursos pel treball en línia.
  • Treballar l’eficàcia i eficiència en l’ús de Google Workspace.

METODOLOGIA

La metodologia serà activa, participativa i centrada en la col·laboració. Per tal d’assolir els diferents aprenentatges, les persones assistents a la formació hauran d’experimentar de forma vivencial i compartint experiències, per tal de poder transferir després a l’aula. Es farà una sessió inicial per establir el punt de partida de la formació. Es realitzarà el treball de forma autònoma i grupal.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

-Unificació de criteris i de canals de comunicació, d’eines i d’aplicacions, de formats i de models de
pràctica educativa relacionats amb els continguts i amb les propostes didàctiques.
-Homogeneïtzació i actualització dels continguts i dels plantejaments didàctics.

Els alumnes del centre educatiu:
-Elaboració d’aplicacions didàctiques virtuals col·laboratives amb la participació del professorat i l’alumnat.
-Comunicació i coordinació del professorat i l’alumnat dins l’ecosistema digital comú.

PONENT:

Juan Carlos Campos Palazón: Graduat en Enginyeria Informàtica i Màster en programari lliure. Actualment és professor de TIC a 1r de batxillerat i tutor del CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes al centre Sant Josep Obrer. A més, és un dels pocs Google for Education Certified Trainer que hi ha a les Illes Balears. També ha estat professor tutor del centre associat de la UNED Illes Balears on realitzà cursos de formació d’informàtica.
Experiència en formació: més de 15 anys.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE