Curs primers auxilis per a centres educatius

OBJECTIUS

 • Conèixer el Programa Alerta Escolar i CoordEducaSalut: què és, funcionament i patologies que s’inclouen.
 • Sensibilitzar i millorar l’adopció demesures dels professionals de l’àmbit educatiu en relació a l’atenció i acompanyament dels alumnes amb malalties cròniques.
 • Conèixer les malaltiescròniques més comunes de l’etapa infantojuvenil i adquirir coneixements suficients sobre cada una d’elles.
 • . Identificar signes d’alerta per preveure iactuar ràpidament a situacions d’emergència vital.
 • Adquirir les habilitats i coneixements suficients per aplicar els primers auxilis bàsics dins elcontext escolar.

CONTINGUTS

 • CoorEducaSalut, CoorEducaSalutMental i Alerta Escolar.
 • Asma. Al·lèrgia alimentària i anafilàxia.
 • Epilèpsia. Diabetis.
 • Ennuegament. Reanimaciócardiopulmonar bàsica i desfibril·ladors.
 • Primers auxilis bàsics a l’escola.

METODOLOGIA


Contingut teòric i sobretot pràctic amb simuladors, maniquins de reanimació i material per a aprendre a manejar situacions d’emergència.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran una proposta de transferència a l’aula en la qual hauran d’explicar com aplicar un dels protocols apresos en el programa d’alerta escolar.

Els alumnes del centre educatiu rebran l’atenció específica i necessària en cas d’haver d’aplicar un protocol sanitari.

PONENT:

Mercedes Escarrer Jaume


Doctora en Medicina.
Especialista en pediatria i les seves àrees específiques.
Acreditació espanyola i europea en al·lèrgia infantil.
Coordinadora del programa CooreducaSalut i Alerta Escolar.
Coordinadora del programa d´asma infantil de les Illes Balears.
Ex Presidenta de la Sociedat Espnyola d´Inmunologia Clínica, Alergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP)
Vocal científica de Societat Pediatria Balear (SOPEBA).
Pediatra CS San AgustÍn.
Adjunta del servei d’Al·lèrgia Infantil Clínica Juaneda.
Professora master de pediatria de la Universitat Complutense de Madrid.
Pediatra EDUCOVID

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE