Curs de Preparació de la Prova Aptis per a Professors

OBJECTIUS

  • Conèixer l’estructura de Aptis i totes les parts que ho componen.
  • Practicar cada part de la prova i saber el que has de fer per a aprofitar el temps de l’examen, que és limitat.
  • Entendre com funciona Aptis per a distingir els nivells del Marc Comú Europeu.
  • Estudiar i practicar llenguatge útil per a la part escrita i oral.

CONTINGUTS

  • El nostre curs preparació de Aptis està especialment dissenyat per a conèixer aquest test en profunditat i per a obtenir els millors resultats en totes les parts de la prova: gramàtica i vocabulari, expressió oral, expressió escrita, comprensió auditiva i comprensió lectora.
  • Orientar i donar les tècniques necessàries per a maximitzar opcions d’obtenir la puntuació que necessita cada participant.

METODOLOGIA

Els participants del curs hauran de treballar en parelles i grups reduïts per a fer tasques comunicatives en anglès. Hauran d’acabar tasques per a ampliar el seu coneixement sobre tècniques d’examen incloent les quatre destreses lingüístiques d’escoltar, llegir, parlar i escriure en anglès.

PONENT:

Eliza Markaki: Profesora de inglés del British Council especializada en preparar profesores para la prueba oficial Aptis. Carrera universitaria, título oficial de la enseñanza de inglés como lengua extranjera. +5 años de experiencia en enseñar inglés.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE