Cultura del pensament

OBJECTIUS

  • Posar en contexte les rutines i destreses dins la cultura del pensament.
  • Conèixer diferents rutines i destreses de pensament i la seva utilitat.
  • Relacionar les rutines i destreses amb la metacognició.

CONTINGUTS

  • Per què ensenyar a pensar?
  • Tipus de pensament basats en la Taxonomia de Bloom.
  • La cultura del pensament i el cooperatiu.
  • La metacognició.

METODOLOGIA

Tallers amb dinàmiques teòriques i pràctiques cooperatives amb l’objectiu de vivenciar els objectius de la formació.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Activitat on les rutines o destreses de pensament tinguin una transferència significativa dins l’aprenentatge dels alumnes.

Els alumnes del centre educatiu aplicaran rutines de pensament basades en la Taxonomia de Bloom. D’aquesta manera i a partir de les dinàmiques que se’ls hi proposin activaran la cultura del pensament.

PONENT:

Tolo Berrocal Vela: Professor de Primària de Sant Josep Obrer des de l’any 2002.
Coordinador del segon cicle de Primària des de l’any 2012.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE