Criteris i eines per a unes matemàtiques competencials

OBJECTIUS

  • Analitzar el paper del joc per aprendre matemàtiques.
  • Relacionar els sentits matemàtics amb l’activitat de l’aula.
  • Reflexionar sobre quines matemàtiques ensenyem i per a què.
  • Aprender diferents recursos manipulatius i lúdics.

CONTINGUTS

  • Els sentits matemàtics com a fil conductor del desenvolupament integral de cada persona.
  • Propostes vivencials, manipulatives i lúdiques per unes matemàtiques competencials i inclusives.
  • Eixos transversals de la didàctica de les matemàtiques.

METODOLOGIA

La formació serà expositiva amb presentació de materials i jocs i els participants tindran oportunitat de realitzar activitats amb ells.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran una proposta de transferencia de dissenyar una situació d’aprenentatge a partir d’un material manipulatiu.

Els alumnes del centre educatiu treballaran competencialment a l’àrea de matemàtiques afavorint així la lògica i l’obtenció d’una ment més preparada per a la crítica i l’abstracció.

PONENT:

Magdalena Martin Enriquez llicenciada en matemàtiques per la UB i professora de secundària. Ponent i formadora de docents des del 2011.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE