Creació de continguts TIC

OBJECTIUS

  • Conèixer diverses eines digitals per a la creació de continguts educatius.
  • Utilitzar diverses eines digitals adaptades a les necessitats del professorat.
  • Crear continguts educatius utilitzant les TIC.
  • Compartir continguts educatius.

CONTINGUTS

  • Introducció i ús de Liveworksheets.
  • Introducció i ús de Genially.
  • Introducció i ús de Canva.

METODOLOGIA

Sessions presencials al centre i aplicació pràctica dels continguts treballats.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran les propostes pràctiques dels continguts treballats de tal forma que les tasques que duran a terme aniran dirigides a la seva realitat docent.

Els alumnes del centre educatiu interactuaran amb els continguts d’aprenentatge que trobaran als “genially” o “quizziz” de les diferents assignatures.

PONENT:

Andrea Fernández Cerdán: Graduada en Educació Primària al CESAG. Postgrau en Llenguatge Oral i Escrit a la UIB. Postgrau en Innovació Educativa (Fundació Maecenas). Apple Teacher. Google Certified Level 1. Assessora del professorat a l’IBSTEAM. Coordinadora d’IBTAC. Professora i coach certificada en metodologia TBL (aprenentatge basat en el pensament) pel CTT (Center for teaching thinking).

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE