Comunicalab novetats (part II)

OBJECTIUS

  • Aprendre diferents eines d’avaluació i com usar-les dins l’aula.
  • Comprendre un sistema d’avaluació formadora per la lectoescriptura.
  • Conèixer les guies d’orientació i la seva utilització relacionada amb l’avaluació.

CONTINGUTS

  • L’avaluació formadora i la manera d’aplicar.la a l’aula.
  • Eines d’avaluació formadora: rúbriques, checklists, dianes…
  • Guies d’orientació i la seva aplicació.

METODOLOGIA

El taller constarà d’una una part teòrica que servirà per a fonamentar les bases de la proposta presentada. Aquesta fonamentació teòrica s’intercalarà amb una part pràctica, vivencial per compartir experiències. Durant aquests moments, els participants experimentaran amb els recursos presentats per avaluar les seves possibilitats.

PONENT:

Marina Cabot Prats:
Mestra d’Educació Primària, especialista d’anglès. Màster de Professor d’Espanyol com a Llengua Estrangera. Col·laboradora del mètode Comunicalab. 5 anys als col·legis diocesans.

Maria Àngels Nievas Morcillo:
Mestra d’Educació Primària, especialista d’anglès i PT. Màster de Intel:ligències Múltiples i Treball Cooperatiu. Col·laboradora del mètode Comunicalab. 5 anys com a mestra La Inmaculada i 2 anys a AIXA.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE