Comunicalab a tercer de primària

OBJECTIUS

  • Aprendre diferents eines d’avaluació i com usar-les dins l’aula.
  • Comprendre un sistema d’avaluació formadora per la lectoescriptura.
  • Conèixer les guies d’orientació i la seva utilització relacionada amb l’avaluació.

CONTINGUTS

  • L’avaluació formadora i la manera d’aplicar-la a l’aula.
  • Eines d’avaluació formadora: rúbriques, checklists, dianes…
  • Guies d’orientació i la seva aplicació.

METODOLOGIA

El taller constarà d’una una part teòrica que servirà per a fonamentar les bases de la proposta presentada. Aquesta fonamentació teòrica s’intercalarà amb una part pràctica, vivencial per compartir experiències. Durant aquests moments, els participants experimentaran amb els recursos presentats per avaluar les seves possibilitats.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

NO HOMOLOGAT

PONENT:

Bartolomé Berrocal Vela.
Professor de Primària de Sant Josep Obrer des de l’any 2002.
Coordinador del segon cicle de Primària des de l’any 2012.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE