Comunicació assertiva per a docents. Grup B

OBJECTIUS

 • Conèixer el concepte de comunicació assertiva.
 • Conèixer aportacions de la psicologia i la neurociència en aquest àmbit.
 • Conèixer i aprendre estratègies de regulació emocional.
 • Posar en pràctica algunes tècniques assertives.
 • Reconèixer la importància del context en la presa de decisions.

CONTINGUTS

 • La comunicació. Estils de comunicació.
 • Els drets assertius. La presa de decisions.
 • Empatia, escolta activa, comunicació no verbal.
 • Comunicació al context educatiu: l’aula, el treball en equip i les famílies.
 • Les paraules i el nostre cervell.

METODOLOGIA

 • Presentació dels continguts per mitjà de diapositives. Exposició oral.
 • Ús de vídeos i exemples pràctics.
 • Participació dels alumnes en activitats pràctiques: “role playing, anàlisi de casos, treball en petit grup i en gran grup.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran una proposta de transferencia individual o grupal que permeti posar en pràctica algunes de les propostes treballades en algun dels contextos: aula, treball entre docents, famílies.

Els alumnes del centre educatiu seran agents actius d’un model de comunicació assertiu per part del professorat, que suposi un modelatge real, que ajudi a entendre l’exercici dels drets i les normes de convivència. El professorat ha de ser conscient de les seves emocions i posar en pràctica tècniques assertives en el seu treball amb altres docents i en l’atenció a les famílies dels alumnes.

PONENT:

Maria Salvà

Llicenciada en Psicologia. Orientació escolar (UB)
Llicenciada en Psicopedagogia. Especialista en atenció a la diversitat (UOC)
Especialista en assessorament, orientació i intervenció educativa (Grupo ALBOR-Cohs).
Professora de suport a secundària.
Professora associada a la UIB. Tutora de pràctiques i docència.
Orientadora a CC Sant Josep Obrer.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE