Comprensió lectora significativa per a primària.

OBJECTIUS

  • Conèixer els elements que requereixen una comprensió.
  • Relacionar el recorregut per la Taxonomia de Bloom amb una comprensió lectora significativa.
  • Ser conscients dels elements del text necessaris per a una comprensió.
  • Dissenyar un pla lector que contengui comprensions lectores significatives.

CONTINGUTS

  • Eines per dissenyar un pla lector que promogui la comprensió lectora significativa
  • La interconnexió del pla lector amb la resta d’àrees del currículum de Primària.
  • La cultura del pensament al nostre pla lector.
  • Les estratègies lectores en relació amb les tècniques cooperatives.

METODOLOGIA

Partirem de la Taxonomia de Bloom per aconseguir dissenyar un pla lector que contengui lectures significatives que s’adaptin al currículum de primària.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació aprendràn les claus per planificar l’incorporació d’un pla lector a les seves aules. Amb la present formació adquiriran eines i recursos que els facilitaran la posada en marcha d’aquest pla lector.

ls alumnes del centre educatiu desenvoluparan estratègies per a aconseguir una comprensió lectora més significativa a través d’estratègies cooperatives i rutines de pensament.

PONENT:

Tolo Berrocal

Professor de Primària de Sant Josep Obrer des de l’any 2002.
Coordinador del segon cicle de Primària des de l’any 2012.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE