Competència espiritual: Pregunta, escolta, diàleg. Treball de camp a l’aula

OBJECTIUS

 • Oferir eines a l’aula per treballar l’autoconeixement, la necessitat de sentit i opció de vida.
 • Discerniment i idenfiticació dels valors.
 • Compromisos personals i socials amb l’entorn.
 • Promoure valors habituals, expressar l’art interior, compartir comunitat i cura de l’entorn.

CONTINGUTS

 • Què és la C.E.?
 • Com la situam al seguiment curricular a l’aula?
 • Com aplicar-la als distints nivells educatius?
 • Competència espiritual? Competència trascendent? o Competència religiosa?
 • La pregunta-recerca, l’escolta-silenci i i la trobada-diàleg

METODOLOGIA

Primera jornada d’aprofundiment teòric en el significat, sentit i aplicació de la Competència Espiritual dins l’aula: Competència espiritual, espiritual trascendent, espiritual religiosa i religiosa cristiana.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

El professorat haurà de crear distints elements didàctics per aplicar els coneixements apresos a l’assignatura de religió i a altres àmbits educatius dels centres.

Els alumnes del centre educatiu crearan espais personals i físics per créixer en l’àmbit de la interioritat. Aprendran a valorar els moments bàsics i vitals del seu dia a dia. Obrir-se a l’experiència de compartir allò més profund. Aplicaran el seu creixement interior a l’entorn que els envolta.

PONENT:

Martí Vallès Mir: Llicenciat en Estudis Eclesiàstics Seminari de Mallorca i Seminario Pontificio Santo Domingo ( República Dominicana ). Professor de religió a alguns centres del Bisbat des de 1997. Antic professor de pedagogia de la Fe a l’escola de l’espali. Monitor de temps lliure. Aficionat al cant coral. Curs a: L’educació en la interioritat en els col·legis. La competencia espiritual.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE